ചപ്പാത്തി

ഒരു ചപ്പാത്തി അപാരതയിലേക്കു കുഴച്ചു കയറാം 

ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുവച്ചാൽ പിന്നെ ഒക്കെ എളുപ്പം തന്നെയാണ്.

***ചപ്പാത്തിയ്ക്കെടുക്കുന്ന ആട്ടമാവിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്.

ഗോതമ്പു പൊടിച്ചെടുത്തും അതിൽ മൈദ ചേർത്തും ആട്ടപ്പൊടികൊണ്ടും എല്ലാം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം.ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയ്ക്കനുസരിച്ചു വെള്ളത്തിന്റെ അളവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും .അതുകൊണ്ടു ഒരു ഗ്ലാസ് ആട്ട ..അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പു പൊടി എടുക്കുന്നവർ