മുട്ട മസാല

മുട്ട മസാല

Main Image
മുറട്ട
Yield
3Person

നല്ല പോലെ കഴിക്കുക

ആരൊഗ്യവാനാകുക

Nutritional Facts

ഇതു നല്ലതാൺ